Všeobecné obchodní podmínky
společnosti GoldWinner Studio Prague s.r.o.


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní společnost GoldWinner Studio Prague s.r.o., se sídlem v Praze, Kbely, Martinická 987/3, PSČ 197 00, Praha 9, IČ: 02617188, DIČ: CZ02617188, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 221373, zastoupená jednatelkou Ing. Danielou Chmelíkovou, uzavřených s kupujícím (dále také "zákazník") prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2 Tyto Podmínky se vztahují na následující produkty a služby dodávané prodávajícím:

Produkty a služby, které jsou dodávány online jako "digitální obsah":

a) Vzdělávací online kurzy poskytované formou sdíleného obsahu postupně ve členské sekci 
b) Vzdělávací online semináře, webináře, workshopy, online konzultace a digitální publikace (e-booky a PDF)
c) Členství v online klubu Klub Inteligentních Investorů formou předplatného (dále jen "KLUB IN IN")
d) Informační servis WinSignals formou předplatného (dále také jako "WS")

Poznámka: vybrané produkty lze objednat a dodat "na zkoušku". Pokud objednáváte produkt nebo službu podle bodu a) Vzdělávací kurz, bude vždy v režimu tzv. Férové dohody viz. bod 6.3 a). Pokud objednáte "na zkoušku" produkty Členství v online KLUBU IN IN nebo informační servis WinSignals podle bodu c) a d), věnujte prosím pozornost specifickým podmínkám této služby! Jakékoliv produkty nebo služby "na zkoušku" lze objednat a vyzkoušet pouze jednou. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout opakované objednávky kupujícího na stejný produkt nebo službu "na zkoušku"!

Produkty a služby, které jsou dodávány jiným způsobem:

e) Živé kurzy, semináře a workshopy, odborné vzdělávání a konzultace
f) Knihy, zboží nebo služby jiného charakteru, než výše uvedené

1.3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.4. Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující uzavírá kupní smlouvu formou závazné online objednávky z prostředí webových stránek uvedených v bodě 1.5 těchto všeobecných obchodních podmínek, nebo písemně s doručením emailem nebo jiným způsobem prokazujícím doručení, nebo telefonicky s povinností písemného potvrzení objednávky a parametrů této objednávky kupujícím.

1.5. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění).

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách klubinteligentnichinvestoru.cz, podnikamenaburze.cz, winsignals.cz, zivotnapravestrane.cz, kdejsoumojepenize.czjirkamazur.cz.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i v objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů, členství v KLUBU IN IN a WinSignals náklady na dodání účtovány nejsou.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo „Potvrzuji objednávku“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Podáním objednávky se kupující zavazuje uhradit objednaný produkt nebo službu v termínu splatnosti podle podmínek objednaného produktu nebo služby! Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má před vlastním odesláním objednávky možnost ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob nebo naplnění technických kapacit prodávajícího, o čemž bude kupující informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky - aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče, může být omezena funkcionalita.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i v objednávkovém formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu (po uhrazení objednávky), který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.3. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. automatická opakovaná platba kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 3. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 4. bankovním převodem na základě faktury
 5. elektronické peněženky - Google Pay

3.5. Platba je jednorázová, či automaticky opakovaná platba kartou.

3.6. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li na faktuře uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

3.9. Automaticky opakované platby kartou. Jde o automatické stahování měsíční, čtvrtletní, půlroční, či roční platby za produkt/zboží, či službu dle volby kupujícího. Platba je fixní a je stahována automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. poprvé 1 měsíc, resp. 3, 6 nebo 12 měsíců (dle zvolené délky období předplatného), ode dne, kdy došlo k první objednávce produktu, zboží či služby na předplatné a tím i k první platbě.

Údaje o platební kartě kupujícího jsou uloženy u platební brány GOPAY a ta s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

3.10. V případě zakoupení předplatného v online KLUBU IN IN či servisu WinSignals, případně specifického produktu WS na zkoušku, či KLUBU IN IN na zkoušku, nebo kurzu HNB s pravidelným fixním měsíčním, čtvrtletním, půlročním, či ročním členským poplatkem, využívá prodávající k uhrazení automaticky opakované platby kartou. Kupující se vyplněním objednávkového formuláře zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši uvedené na stránce objednávky předplatného/kurzu a to po celou dobu trvání předplatného/kurzu a dává souhlas, aby tento poplatek byl automaticky každý měsíc, resp. každé 3, 6 nebo 12 měsíců, stažený z platební karty kupujícího, kterou byla provedena první úhrada předplatného či kurzu, a to po celou dobu trvání členství v KLUBU IN IN či servisu WinSignals, či po stanovenou dobu vystavování automaticky se opakujících plateb v rámci kurzu HNB.

3.11. V případně zakoupení online kurzu na splátky (tedy na stanovenou dobu vystavování automaticky se opakujících plateb) se klient zavazuje uhradit všechny splátky - zakoupením se zavázal hradit měsíční opakovanou platbu za objednanou službu po dobu určenou na objednávkové stránce a ve faktuře. Výjimka je pouze v případě, kdy si klient zakoupí kurz ve speciální akci Férová dohoda na 4 týdny, během kterých může z kurzu odstoupit do 21 dnů od zaslání přístupu do kurzu a to zasláním emailu o ukončení na podpora@klubinin.cz. Pokud tak v průběhu těchto 21 dnů neučiní, pak je povinen doplatit všechny následné splátky dle informací na objednávkové stránce a ve fakturách. 

3.12. O nastavení - založení - automaticky opakované platby za předplatné, či kurz na splátky bude kupující informován ihned, nejpozději však do 2 pracovních dnů na email, který uvedl v objednávce. Vždy v den stažení další platby z karty bude kupující taktéž emailem o této skutečnosti informován a zároveň mu bude vystavena a zaslána faktura.

3.13. Férová dohoda viz. bod 6.3 a). Pokud si kupující zakoupil produkt v rámci FÉROVÉ DOHODY, zavazuje se tím hradit měsíční opakovanou platbu za objednanou službu po dobu určenou na objednávkové stránce a ve faktuře. Následně po vypršení této určené doby pak může od opakované platby kartou odstoupit.

3.14. Zrušení předplatného. Pokud chce zákazník předplatné hrazené formou automaticky opakované platby kartou, příp. jiným způsobem, zrušit a od následného období již takto objednaný produkt/službu neodebírat, musí tak učinit alespoň 7 dnů před automatickým prodloužením objednávky do další zvolené časové periody, a to vyplněním interaktivního formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedeného v bodu 6.4. (příp. zasláním emailu vyplněného dle vzorového formuláře na email uvedený v tomtéž bodu). Pokud zákazník tuto dobu nedodrží, je povinen tuto platbu uhradit a odstoupení se bude týkat až následného období. Přístupy do produktu/služby zakoupené jako předplatné budou zákazníkovi ponechány po uhrazenou dobu odběru.

3.15. Pokud nemůže zákazník z jakýchkoliv důvodů platit předplatné formou opakované platby kartou, může po dohodě, nebo umožňuje-li to systém objednávek, podle svého uvážení - platit jinou dohodnutou formou, zejména bankovním převodem, nebo trvalým příkazem, popřípadě jinou formou, na které se prodávající a kupující dohodnou. V tomto případě pak pro povinnost platby, nebo pro podmínky odstoupení od smlouvy platí stejné náležitosti tak, jak jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

4. DODACÍ PODMÍNKY

Podmínky dodání digitálního obsahu uvedeného v odstavci 1 pod písmeny a), b), c), d).

4.1. U digitálních obsahů podle bodů a), b), c) se dodáním rozumí den zaslání přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. 

4.2. U digitálního obsahu podle bodu d) - informační servis WinSignals - se dodáním rozumí den zaslání přístupových údajů k informačnímu servisu a zprovoznění služby.

4.3. Za termín a rozhodný den dodání se považuje datum zaslání přístupových údajů k "digitálnímu obsahu" vyjmenovanému v odstavci 1.2 těchto podmínek, zejména jde o zaslání přístupových údajů do členské sekce k online vzdělávacímu kurzu nebo do členské sekce online KLUBU IN IN, nebo zaslání přístupů a spuštění informačního servisu WinSignals. Kupující tímto na sebe přijímá plnou odpovědnost za to, že si technickými prostředky a ve vlastním zájmu pohlídá formu dodání těchto přístupů a údajů elektronickou cestou a že případné výpadky internetu, technického zařízení kupujícího, nebo nesprávné nastavení emailové schránky kupujícího nemůže mít za následek spor ohledně termínu dodání digitálního obsahu. V případě nejasností souhlasí výslovně kupující s tím, že pro určení termínu dodání je rozhodná elektronická či jiná evidence prodávajícího.

4.4. Přístupové údaje zpravidla poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do 7 dnů od přijetí platby od kupujícího, není-li uvedeno jinak v podmínkách prodeje konkrétního produktu, se kterými kupující vyslovil vědomě souhlas v rámci zadání a potvrzení objednávky! Vyžaduje-li to povaha produktu nebo služby, nebo prodávající předpokládá oprávněný zájem kupujícího, může prodávající poskytnout přístupové údaje nebo jinak zprovoznit produkt nebo službu i před zaplacením. V tom případě se den spuštění produktu nebo služby považuje za den dodání "digitálního obsahu" s tím, že prodávající i kupující tímto berou na vědomí, že dnem spuštění produktu nebo služby s "digitálním obsahem" byl zahájen smluvní vztah podle těchto Podmínek s vazbou na veškerá ustanovení těchto Podmínek včetně práva na odstoupení, garance, či zaplacení ze strany kupujícího a následně dodání produktů a služeb ze strany prodávajícího.

Podmínky dodání produktů a služeb, které jsou uvedeny v odstavci 1 pod písmeny e), f).

4.5. Živé kurzy, semináře a workshopy, odborné vzdělávání a konzultace jsou dodány fyzicky dnem realizace a dodáním objednaného obsahu.

4.6. V případě knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby, pokud není na objednávkové stránce uvedeno jinak. Místo dodání je stanoveno na základě informací vyplněných kupujícím v objednávkovém formuláři. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

4.7. Na dodávku zboží nebo služeb jiného charakteru, než je výše uvedeno, se vztahují individuální dodací podmínky oboustranně odsouhlašené kupní smlouvou, za kterou je v souladu s těmito Podmínkami považována závazná objednávka kupujícícho.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, členství, burzovní signály, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Právo na odstoupení od smlouvy se řídí § 1837 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb v platném znění takto:

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, nebo

b) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující prohlašuje, že je seznámen se zněním těchto Podmínek a prohlašuje, že mu byly tyto podmínky sděleny tak, jak si to vyžadují výše uvedená ustanovení Občanského zákoníku.

6.2 Kupující může odstoupit od smlouvy za podmínek příslušných ustanovení za těchto podmínek:

U produktů a služeb, které jsou dodávány online jako “digitální obsah” lze odstoupit od smlouvy pouze před termínem, dnem dodání služby podle odstavce 4, bodů 4.1 až 4.4. Dnem dodání prvního digitálního obsahu uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Den dodání digitálního obsahu je den, termín, kdy byly prodávajícím kupujícímu zaslány přístupové údaje, nebo informace ke spuštění digitálního obsahu produktu nebo služby.

Podle ustanovení těchto Podmínek může být tato lhůta u jednotlivých produktů, které mají formu digitálního obsahu uvedeného v odstavci 1 pod písmeny a), b), c), d) upravena jiným způsobem.

U produktů a služeb, které jsou dodávány jiným způsobem tak, jak jsou uvedeny v odstavci 1 pod písmeny e), f), lze odstoupit od smlouvy pouze podle podmínek příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Podle ustanovení těchto podmínek může být lhůta pro odstoupení od smlouvy u těchto produktů a služeb upravena jiným způsobem.

6.3 Právo na odstoupení od smlouvy je stanoveno těmito Podmínkami následovně:

Produkty a služby, které jsou dodávány online jako "digitální obsah”:

a) Vzdělávací online kurzy poskytované formou obsahu sdíleného postupně ve členské sekci 

Protože nám však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Můžete od smlouvy odstoupit do 14 dnů od data dodání s garancí vrácení peněz bez udání důvodu. Můžete odstoupit od smlouvy do 21 dnů od data dodání s garancí vrácení peněz ve výši 50 % zaplacené ceny online kurzu bez udání důvodu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Toto odstoupení od smlouvy je možné ze všech produktů, které mají povahu online vzdělávání.

Férová dohoda. Vzdělávací online kurzy mohou být dodány tzv. "na zkoušku" v režimu Férové dohody. "Férová dohoda" je název obchodně-marketingové akce, která umožňuje vyzkoušet si úvod online vzdělávacího kurzu "na zkoušku", to jest na vyzkoušení po stanovenou dobu, zpravidla na 4 týdny. Tato doba "na zkoušku" je zpravidla za symbolický poplatek, který je menší, než jsou příslušné náklady prodávajícího. Proto nelze na vrácení této částky uplatnit lhůtu pro odstoupení od smlouvy s garancí na vrácení peněz. Objednávkou kurzu, produktu nebo služby "na zkoušku" se kupující zavazuje k úhradě s právem na využívání prostředí členské sekce a podpory ke kurzu, produktu nebo službě po dobu 4 týdnů. Pokud neoznámí odstoupení od smlouvy do 21 dnů od prvního dne dodání (den zahájení kurzu, den zaslání přístupových údajů), účast v kurzu, produktu nebo službě se mu automaticky prodlužuje na období, které je stanoveno v objednávce v rámci akce Férová dohoda. Neuplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 21 dnů, má se za to, že dává aktivní souhlas a projevuje svou vůli pokračovat v rámci akce Férová dohoda v online kurzu po dobu akce a potvrzuje svůj zájem a závazek. 

Férovou dohodou se prodávající zavazuje ke kompletní dodávce kurzu, produktu nebo služby včetně servisu a podpory. Kupující se zavazuje k úhradě celého kurzu ve stanovených splátkách, pokud nevyužije svoje právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 21 dnů. Výsledně tak získává celý online kurz s tím, že jej má první 4 týdny za stanovený nevratný poplatek a na základě svého rozhodnutí může využít, pro své lepší cash-flow, dohodnuté splátky. Odstoupením od smlouvy ve lhůtě 21 dnů zůstává zákazníkovi nárok na digitální obsah po celou dobu "na zkoušku", to jest 4 týdny (není-li v podmínkách kurzu, produktu nebo služby stanoveno jinak).  Při předčasném ukončení splátek, nebo prodlení s úhradou splátek může být kurz dočasně uzavřen až do doby doplacení všech splátek po splatnosti. Tím není dotčena povinnost kupujícího k úhradě všech splátek. Po skončení akce "Férová dohoda" a po úplném zaplacení (úhradě všech stanovených splátek) zůstává online kurz a jeho digitální obsah kupujícímu natrvalo k dispozici!

Pro odstoupení od smlouvy v rámci akce Férová dohoda platí ustanovení těchto podmínek v bodě 6.4 s povinností včasného oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy prodávajícímu včetně náležitostí tak, jak jsou  popsány v bodě 6.4 těchto Podmínek!

b) Vzdělávací online semináře, webináře, workshopy, online konzultace a digitální publikace (e-booky a PDF)

Objednávkou na akci, produkt nebo službu uvedeného charakteru vyčleňujeme pro jeho dodání kapacitu a prostředky firmy. Proto objednávku pro tento typ služby považujeme za závaznou. Tuto objednávku  s nárokem na vrácení peněz lze zrušit nejpozději do 7 dnů před datem dodání produktu, služby nebo objednané akce, která má povahu digitálnho obsahu. Do 3 dnů lze takovou objednávku zrušit s nárokem na vrácení peněz, ale s nárokem prodávajícího na storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny.

Pokud neprovede kupující odstoupení od smlouvy včas, nezbavuje se tím povinnosti platby za dodané služby nebo produkty tak, jak je uvedeno v odstavci 2.3 s tím, že bere na vědomí, že objednávkou je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřen smluvní vztah a tím jsou nastavena i vzájemná práva a povinnosti, včetně platby a dodávky produktu nebo služby.

c) Členství v online KLUBU IN IN formou předplatného
d) Informační servis WinSignals formou předplatného

U těchto produktů a služeb c) a d), které mají povahu předplatného - opakujících se dodávek a služeb - platí v plném rozsahu ustanovení těchto podmínek podle odstavce 6 a bodů 6.1) a 6.2).

Právo na odstoupení u produktů a služeb typu online KLUB IN IN a informační servis WinSignals má zákazník v období probíhající služby, ale vždy nejpozději 7 dnů před automatickým prodloužením objednávky do další zvolené časové periody pro využívání produktu nebo služby.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vyplnit interaktivní formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v bodu 6.4 (příp. zaslat žádost o odstoupení na níže uvedený email) alespoň 7 dnů před automatickým prodloužením předplatného za produkt/službu na další období, jak je uvedeno výše v bodě 3.14. Kupující bere na vědomí, že může podle bodu 6.3 c), d) odstoupit pouze uvedeným způsobem, neboť tyto produkty/služby nejsou poskytovány jednorázově a mají povahu předplatného - opakující se služby. Jakákoliv další objednávka ze strany spotřebitele je považována za prodloužení této smlouvy a služby, informačního servisu, již bez možnosti uplatňovat možnost odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku - právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu/služby.

Z povahy služby nelze na členství v online KLUBU IN IN, ani na informační servis WinSignals (uvedeno v odstavcích kap. 10, specificky 10.5 těchto Podmínek) uplatnit jinou možnost odstoupení od smlouvy ani jakoukoliv záruku plnění. WinSignals jsou pravděpodobnostním produktem, který je dodáván nezávislými poskytovateli ve 100% rozsahu a ke kterým má prodávající povinnost finančního plnění.

Kupující bere na vědomí, že využil, nebo ví, že mohl využít zkušební verzi informačního produktu WinSignals v jeho testovací verzi nebo jako tzv. Trial na jeden měsíc (nebo 3 měsíce na zkoušku), či WinSignals na zkoušku a výslovně prohlašuje, že je seznámen s povahou informačního produktu i s tím, že si jej mohl takto vyzkoušet formou objednávky za zvýhodněnou cenu, ale v plném rozsahu poskytovaného informačního servisu. Jakákoliv další objednávka na tento informační servis je považována již jen za prodloužení tohoto servisu bez možnosti jej jakkoliv reklamovat nebo bez další garance vrácení peněz!

Členství "na zkoušku". V rámci produktů a služeb online KLUB IN IN nebo informační servis WinSignals může kupující využít možnost vyzkoušení produktu nebo služby za stanovený poplatek zpravidla na dobu 4 týdnů, resp. jednoho kalendářního měsíce, nebude-li v objednacích podmínkách v rámci akce stanoveno jinak. Toto platí i pro využití akce 3 měsíce na zkoušku pro produkt  KLUB IN IN a WinSignals. Pro informační servis WinSignals se jedná o obchodně-marketingovou akci WS Start, jejíž součástí může být online kurz s názvem WS Start s deklarovanou hodnotou. V rámci produktů nebo služeb "na zkoušku" získává kupující nárok na veškerou podporu a servis, které jsou s produktem nebo službou spojené.  

Pokud neoznámí odstoupení od smlouvy nejpozději 7 dnů před ukončením období na zkoušku (období na zkoušku se počítá od prvního dne spuštění služby, členství, servisu, tedy ode dne zaslání přístupových údajů), účast v produktu nebo službě se mu automaticky prodlužuje na další období - předplatné!

Neuplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 7 dnů před ukončením zkušebního období, má se za to, že dává aktivní souhlas a projevuje svou vůli pokračovat v předplatném produktu nebo služby (online KLUB IN IN nebo informační servis WinSignals) pro další období a potvrzuje svůj zájem a závazek. Odstoupením od smlouvy ve lhůtě zůstává zákazníkovi nárok na digitální obsah po celou dobu "na zkoušku", to jest 4 týdny, nebo 3 měsíce (není-li v podmínkách kurzu, produktu nebo služby stanoveno jinak).

Pro další pokračování v odběru produktu nebo služby platí ustanovení těchto Podmínek pro c) Členství v online KLUBU IN IN, d) Informační servis WinSignals tak, jak je uvedeno v úvodu odstavce 6.3 ad c), d).

Produkty a služby, které jsou dodávány jiným způsobem:

e) Živé kurzy, semináře a workshopy, odborné vzdělávání a konzultace

Objednávkou na živou akci, fyzický produkt nebo službu uvedeného charakteru vyčleňujeme pro jeho dodání kapacitu a prostředky firmy. Proto objednávku pro tento typ služby považujeme za závaznou. Tuto objednávku s nárokem na vrácení peněz lze zrušit nejpozději do 7 dnů před datem dodání produktu, služby nebo objednané akce. Do 3 dnů lze takovou objednávku zrušit s nárokem na vrácení peněz, ale s nárokem prodávajícího na storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny.

f) Knihy, zboží nebo služby jiného charakteru, než výše uvedené

Zde platí lhůta pro odstoupení od smlouvy s garancí vrácení peněz 14 dnů. Tato garance se nevztahuje na dárkové a reklamní předměty, nebo na dodávku produktů či služeb, jejichž cena je méně než 25 korun (1 EUR) a na cenu dopravy či poštovného.

Tato garance se nevztahuje na objednávku a zaslání knihy, nebo jiného materiálu zdarma, je-li předmětem plnění i náklad za rozesílku (balné, poštovné).

6.4. Rozhodnete-li se pro odstoupení ve lhůtě uvedené v bodě 6.2. a 6.3., prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději v den před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení bodů 6.1., 6.2. a 6.3., to jest v termínu rozhodném po převzetí produktu/zboží či služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte dle instrukcí níže a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
  2. Adresát (zde zákazník vloží jméno a příjmení, případně společnost, na kterou produkt/službu objednával, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto produktu, zboží či služby: (*)
  4. Datum objednání (*) / datum obdržení (den dodání přístupových údajů, nebo realizace): (*)
  5. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  6. Dnešní datum: (*)

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 • Interaktivní formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy najdete zde níže => klikněte na tlačítko, vyplňte, odešlete a na vámi vyplněný email vám dorazí potvrzení vyplněných údajů:
 • Pokud jste neodeslali formulář přes tlačítko výše, pak zašlete potřebné informace uvedené výše emailem na podpora@klubinin.cz spolu s uvedením čísla objednávky (VS), jména objednavatele a data nákupu.
 • Stačí však vyplnit interaktivní formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy, viz výše.
 • Odstoupení je také možné provést elektronickou formou na email podpora@klubinin.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. V případě, že bude mít kupující nárok na vrácení částky, bude mu na email zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně produktu/služby. Kupující potvrdí jeho přijetí. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že mu může být účtován storno poplatek do výše 50 % ceny objednané služby. Vrácení částky se netýká specificky členství v KLUBU IN IN a servisu WinSignals, v rámci kterých bude uplatněn stornopoplatek ve výši 100 %.
 • Upozornění - uvedený postup je pro zákazníka závazný pro uplatnění procedury Odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smouvy je náročný administrativní a logistický proces s vazbou na účetnictví firmy, režim DPH a náležitosti, které vyplývají ze zákona. Zákazník souhlasem s těmito Podmínkami bere toto "upozornění" na vědomí!

   

 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, nebo další digitální obsah, produkty a služby je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu nebo do obsahu poskytovaných digitálních produktů nebo služeb.

6.5. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 VOP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt/zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí produktu/zboží.

7.4. Pro reklamaci nás, prosím, kontaktujte emailem na adrese podpora@klubinin.cz. Součástí reklamace je vždy přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku kupující vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě produktu/zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.8. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen prodávající ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy a burzovní signály obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch kupujícího při aplikaci v praxi.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů a služeb tak, jak je definováno v odstavci 6, v bodech 6.1 až 6.3 (online vzdělávací kurzy), možnost odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz v uvedených případech. To platí zejména pro bod 6.3 bod a) vzdělávací kurzy. V případě, že s produktem nebudete spokojeni, či zjistíte, že zakoupený online kurz není pro vás vhodný ve lhůtě 14 nebo 21 dnů, můžete odstoupit od smlouvy.

8.2. Garance u konkrétního produktu může být upravena nebo změněna ve prospěch kupujících v případech, kdy je to účelné. Proto je kupující povinen potvrdit, že podmínkám dodání konkrétního produktu nebo služby rozumí tak, jak je uvedeno na webových objednávkových stránkách vámi vybraného produktu. Garance je obecně zajištěná u všech produktů, které mají povahu vzdělávání. Produktu WinSignals a členství v KLUBU IN IN se výslovně netýká z důvodu, které vyplývají z povahy produktu. Garance vrácení peněz se netýká také produktů zakoupených na zkoušku, tedy již za zvýhodněnou cenu pokrývající pouze náklady s nastavením produktu.

8.3. Žádost o Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete vyplněním interativního formuláře, který naleznete výše v bodu 6.4, příp. elektronickou formou na podpora@klubinin.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu, viz výše v bodu 6.4.

8.4. Peníze Vám budou vráceny na bankovní účet, který uvedete v emailu při potvrzení přijetí Opravného daňového dokladu k faktuře za produkt, od kterého odstupujete, a to do 30 dnů od vyplnění formuláře o odstoupení od smlouvy, příp. doručení emailu s žádostí o Odstoupení od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu.

8.5. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu. Podmínkou je žádost o odstoupení od smlouvy v souladu s těmito Podmínkami. Proto může být lhůta deaktivace Vašeho přístupu k produktu posunuta do data expirace nároku na využívání produktu nebo služby, která je předplacena. V případě žádosti o zrušení informačního servisu WinSignals může být tento na žádost spotřebitele zrušen a to bez požadované náhrady či újmy, která by poskytovateli případně vznikla.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti GoldWinner Studio Prague s.r.o. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

9.2. Na požádání Vám společnost GoldWinner Studio Prague s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na podpora@klubinin.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

9.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

9.4. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

9.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním objednávkového formuláře kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti GoldWinner Studio Prague s.r.o., se sídlem v Praze 9, Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, IČ: 02617188, DIČ: CZ02617188 jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

9.6. Cookies

Společnost GoldWinner Studio Prague s.r.o. používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

10. SPECIFICKÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE INFORMAČNÍHO PRODUKTU WINSIGNALS

10.1. Výběr časového období s WinSignals. Kupující má možnost vybrat si období, po které mu bude servis WinSignals poskytován. Může využít cenová zvýhodnění za objednávku na delší časová období, která jsou specifikovaná v objednávce servisu WinSignals. WinSignals lze objednat a zaplatit minimálně na jeden měsíc. Objednávku je možno činit vždy na celé měsíce (1, 3, 6, 12). Objednávka pro delší období než je 1 měsíc v sobě zahrnuje příslušnou množstevní slevu.

10.2. Servis a dodávka. Objednáním servisu WinSignals získáte přístup do mobilní aplikace WinSignals (upozornění na potencionálně ziskový vývoj cen na burze). Jednou objednávkou lze objednat pouze jednu dodávku servisu WinSignals, určené pro jednoho kupujícího specifikovaného údaji na objednávkovém formuláři.

10.3. Cena WinSignals na zkoušku platí pouze pro první zkušební použití pro každého jednotlivého kupujícího, lze ji využít pouze jedenkrát. V případě další objednávky nebude produkt spuštěn a uhrazená zvýhodněná cena nebude vrácena.

10.4. V případě dovolených nebo jiných provozních překážek na straně provozovatele bude poskytování signálů vždy prodlouženo o stejné období, za jaké tyto překážky nastanou. O těchto překážkách bude uživatel vždy informován s předstihem dle možností provozovatele. Na případné zrušení servisu a vrácení poměrné části platby (storno) vzniká uživateli nárok pouze v případě, že nastanou definitivní překážky ze strany poskytovatele pro poskytování této služby.

10.5. Omezení záruky pro produkty WinSignals. Na úspěšnost nebo použití WinSignálů neposkytujeme jakoukoliv záruku. Je třeba vzít v úvahu, že se jedná o pravděpodobnostní systém informací. Jakékoliv informace, úspěchy nebo výsledky nemohou zaručovat stejnou úspěšnost nebo výsledky v budoucnosti. Využití WinSignals je významně závislé na individuálních schopnostech každého uživatele, na jeho možnostech technických, časových i na individuální akceptaci rizik a schopnostech řídit rizika svého podnikání.

10.6. Důležité upozornění. Jakékoliv výsledky dosahované v minulosti a jakékoliv minulé děje nepředurčují výsledky a děje budoucí. Stanoviska, názory a zkušenosti poskytovatele informačního a vzdělávacího servisu nemusejí být vždy v souladu se stanovisky, názory a zkušenostmi příjemce těchto informací. Vždy si v praxi prověřte, zda těmto informacím rozumíte a jak jste s nimi schopni nakládat. Za individuální používání poskytovaných informací každým jednotlivým uživatelem v praxi neneseme jakoukoliv odpovědnost.

10.7. Poučení o riziku. Investování na finančních trzích umožňuje efektivní řízení investic a dosahování zisků, které jsou adekvátní použitému způsobu a technologii obchodování. Na druhé straně zde hrozí rizika částečné nebo úplné kapitálové ztráty, která jsou adekvátní použitému způsobu a technologii obchodování. Každý investor musí mít rizika ze svého konání na kapitálových trzích pod svou vlastní kontrolou a plně odpovídá za stav svých financí na burze.

10.8. Prohlášení. WinSignals je informační produkt. Sám o sobě není investičním nástrojem, investiční radou ani nevybízí k přímému působení uživatele na jakýchkoliv finančních trzích. Je na každém uživateli, jak tyto informace, které mají povahu pravděpodobnostních predikcí, používá.

11. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vstupem do projektu WinSignals nebo online vzdělávacího kurzu či zakoupením členství v online KLUBU IN IN vyjadřujete souhlas s tím, že jakékoli použití informací z tohoto informačního produktu, členství nebo kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a firma GoldWinner Studio Prague s.r.o. ani autoři vzdělávacích produktů za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Firma GoldWinner Studio Prague s.r.o. a autoři produktů a informací se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v online vzdělávacích kurzech a produktech, v online KLUBU IN IN či projektu WinSignals vychází pouze z vlastních zkušeností autora a jeho spolupracovníků. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto společnost GoldWinner Studio Prague s.r.o. ani autoři nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Firma GoldWinner Studio Prague s.r.o. ani autor kurzů, KLUBU IN IN či projektu WinSignals nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z těchto produktů.

Po celou dobu trvání online kurzů, členství v KLUBU IN IN či projektu WinSignals jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzech, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit jako např. Vašich dovednostech, možnostech, znalostech, schopnostech, situaci na trhu, obchodních znalostech, Vašem zdravotním stavu apod.

Podnikání je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Toto vše je pouze ve vašich rukách. Firma GoldWinner Studio Prague s.r.o. ani autor nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v online kurzech.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb.v platném znění, o České obchodní inspekci).
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a kupujícím/zákazníkem dojde ke spotřebitelskému sporu, má zákazník právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.2. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 1. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek klubinteligentnichinvestoru.cz, podnikamenaburze.cz, winsignals.cz, zivotnapravestrane.cz, kdejsoumojepenize.cz popřípadě jirkamazur.cz či dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na výše uvedených webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.